Право на отказ

Приложение № 6                                

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г., изм., бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД

гр. София 1700, бул. „Академик Стефан Младенов” 90

ЕИК 202488034, ИН по ЗДДС BG202488034

email: [email protected] , [email protected], тел: +359 2 960 1200, факс +359 2 960 1207

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* 

от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/

за предоставяне на следната услуга*

................................................................................................................................
– Поръчано на*/получено на* .......................................................................
– Име на потребителя/ите ..............................................................................
– Адрес на потребителя/ите ............................................................................
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ....................................
­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________
* Ненужното се зачертава.

Упражняване правото на отказ се отнася само за клиенти физически лица, съгласно ЗЗП.

"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.