Декларация за поверителност

1. „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да събира/обработва Ваши лични данни в следните случаи:

 - когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш служител или друго;

- когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството;

- когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини;

- когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител;

- когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси, магазини и  складове в: гр. София, бул. „Акад Стефан Младенов“ №90, ул. „Обелско шосе“ №20, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ 30-47, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №3  или в близост до тях;

- когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

2. Защо „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва Ваши лични данни?

 „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност като: законни бизнес цели на   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни. 

 Правни основания

 Дейности и интереси

. Законни бизнес цели  

. Стопанска дейност

. Сключване и/или изпълнение на договор  

. Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;

. Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност  

. Спазване на правни задължения  

. Изпълнение на задължения по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

. Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;

. Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;  

. Получено Ваше съгласие  

. За регистриране на нашия сайт;

. За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право  

 

3. Какви видове лични данни обработва   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

  В зависимост от конкретната цел  „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва различни набори данни:

. Вашите имена, адрес, ЕГН (в случаите на сключване на лизингов договор)

. Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго

. Видео изображения – при попадане в обхват на видеокамера

 За наши служители по трудови/граждански договори:

. Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

. Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

. Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

. Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

. Съдимост

 

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

. Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

. Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по–къси или по–дълги. Например:

. Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

. Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ се съхраняват за определен период от време в зависимост от броя дни в съответния месец.

. Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта https://densi.bg, на e-mail адрес: [email protected] или на нашия адрес: гр. София 1700, бул. „Акад. Стефан Младенов“ № 90.

 

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни са строго регламентирани от вътрешните правила на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

. Самите субекти на лични данни – до своите данни;

. Оторизирани служители на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

. Обработващи лични данни от името на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;

. Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

 Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

 

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

. криптиране на личните данни;

. мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

. мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

. редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

 

9. Как можете да подадете жалба?

. За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

бул. „Цветан Лазаров“, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: [email protected] Website: http://www.cpdp.bg/

 

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

https://densi.bg , на e-mail адрес: [email protected] или на нашия адрес: София 1700, бул. “Акад. Стефан Младенов” № 90.

 

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

 „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, EИК 202488034

Седалище и адрес на управление: 1700 София; бул. “Акад. Стефан Младенов”, № 90 или https://densi.bg