Инсталация за БИОТОР

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение от “Грийн Съркъл Биотех“ ООД, гр. София 1700, , ж.к. "Студентски град", ул. "Акад. Стефан Младенов" No 90

Водещ партньор в “Грийн Съркъл Биотех“ ООД е инвестиционното дружество на ДЕНСИ – “Денси строй“ ООД.

Уведомяваме Ви, че “Грийн Съркъл Биотех“ ООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционното предложение, има за цел изграждането на инсталация за производство на биотор от отпадъчна неопасна пепел, получена при изгарянето на слънчогледови люспи. Технологията за производство на биотор предвижда отпадъчната пепел (с произход от различни доставчици с идентични производства– „Олива“ АД, „Бисер Олива“АД, „Папас Олио“ АД и др.) да се смесва в подходящо съотношение с вода, и посредством механична обработка да се гранулира, изсушава и пакетира. Основната цел на инвестиционното предложение е да се даде възможност за оползотворяване и преработка на неопасни биоразградими отпадъци (отпадъчна пепел от изгаряне на слънчогледови люспи), във висококачествен почвен подобрител, характеризиращ се с високо съдържание на хранителни вещества и микроелементи. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи в поземлен имот с идентификатор №57354.300.2696 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, община Велико Търново, с обща площ 10 426 м2 (фигура №1).

2. Описание на основните процеси

Използвани суровини

Като суровина за производство на биотор ще се използва отпадъчна неопасна пепел, получена в резултат на изгарянето на слънчогледови люспи (отпадък с код 10 01 01). По своята същност, пепелта получена след изгаряне на слънчогледовите люспи представлява биоразградим отпадъчен материал, който се класифицират като "безусловно неопасен" (БН), съгласно Техническите насоки, относно класификацията на отпадъците (2018/С124/01), издадени от Европейската комисия през 2018 г. Пепелта от изгаряне на растителни тъкани и по-конкретно на слънчогледови люспи, се определя като полезен почвен подобрил, включващ в състава си фосфор, калий и калций, както и редица хранителни вещества и микроелементи, подходящи за лесното асимилиране от растителната клетка. С цел насърчаване устойчивото използване на ресурсите, в бъдеще Възложителя планира да класифицира отпадъка като „страничен продукт. По своята същност, пепелта получена от изгаряне на слънчогледови люспи, отговаря на критериите за страничен продукт, тъй като:

- Не се изхвърля –получената слънчогледовата пепел намира приложение при проиводството на натурални биоторове, с високо съдържание на калиеви елементи. За разлика от промишлените торове, пепелта в биоторовете не съдържа хлор, който при определени условия действа вредно върху определени култури. Растителната пепел има алкални свойства, отстранява киселинността на почвата и помага за минерализирането на азота от хумусните вещества;

- Не се смесва с необработена дървесина или други вещества – при производството на биоторове, използваната отпадъчна пепел не се смесва с дървесина, слепващи вещества или други реагенти. Ролята на свързващо вещество се изпълнява от водата, благодарение на която се засилва процеса на гранулиране на продукта;

- Може да се използва без по-нататъшна обработка – използваната слънчогледова пепел се използва традиционно в земеделието без последваща обработка, като настоящата технология предвижда единствено дейности по промяна на размерите и формата чрез механична обработка, смесване и изсушаване;

Описание на основните технологични процеси

Основните процеси производството за производство на биотор ще включват:

1. Доставка и съхранение на суровините.

2. Система за дозиране

3. Смесване и гранулиране

4. Изсушаване. Охлаждане. Пресяване

5. Опаковане

6. Съхранение на готовата продукция

Характеристика на състав на получения продукт (биотор)

Крайният състав на готовия продукт се характеризира с високо съдържание на хранителни вещества, по-важни от които са калий (K2O, 24%), фосфор (P2O5, 16%), калций (CaO, 25%) и редица микроелементи от които Бор, Цинк, Мед и др.

Илюстрация на краен продукт - биотор, получен от отпадъчна слънчогледова пепел

По-подробна информация може да се намери в страницата на РИОСВ – Велико Търново https://www.riosvt.org/ovos/uvedomlenia/s2023/

Назад към всички новини